Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng của Xe Máy Tuấn Đạt

Xe Máy Tuấn Đạt cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo các quy định của pháp luật và chính sách của doanh nghiệp. Dưới đây là một tóm tắt về chính sách bảo mật của chúng tôi:

1.Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với các mục đích cụ thể sau đây:

Xác Nhận và Liên Hệ: Thông tin như email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, và địa chỉ của khách hàng được thu thập để xác nhận danh tính và liên lạc khi cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo Mật và Quản Lý Tài Khoản: Chúng tôi thu thập thông tin này để giúp khách hàng tự bảo mật và quản lý tài khoản cá nhân của mình, bao gồm việc lưu giữ mật khẩu và hộp thư điện tử, cũng như phản hồi và xử lý các vấn đề an ninh mạng và bảo mật.

Cung Cấp Dịch Vụ và Hỗ Trợ: Thông tin cá nhân cung cấp cũng được sử dụng để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, bao gồm cả việc gửi thông báo về các hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin giữa khách hàng và chúng tôi.

Phòng Ngừa Lạm Dụng và Xâm Phạm: Chúng tôi thu thập thông tin này để ngăn chặn các hoạt động giả mạo hoặc phá hủy tài khoản người dùng, cũng như phản hồi và giải quyết các trường hợp đặc biệt về an ninh thông tin và bảo mật.

Tuân Thủ Pháp Luật: Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp, bao gồm viện kiểm sát, tòa án và cơ quan công an điều tra, liên quan đến việc giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật.

2 Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi Xe Máy Tuấn Đạt sẽ chỉ được áp dụng trong các phạm vi sau đây:

Cung Cấp Dịch Vụ và Hỗ Trợ: Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ liên quan đến việc mua bán xe máy, bảo trì, sửa chữa và các dịch vụ hỗ trợ khác mà khách hàng yêu cầu.

Gửi Thông Báo và Liên Lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông báo và liên lạc về các hoạt động giao dịch, các chương trình khuyến mãi, cập nhật sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc bất kỳ thông tin quan trọng nào mà chúng tôi cho rằng có thể quan tâm đến khách hàng.

Bảo Mật Tài Khoản: Thông tin cá nhân của khách hàng cũng được sử dụng để bảo mật tài khoản cá nhân, bao gồm việc xác thực danh tính, quản lý mật khẩu và hộp thư điện tử, cũng như phản hồi và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh và bảo mật tài khoản.

Phòng Ngừa Lạm Dụng và Xâm Phạm: Thông tin cá nhân cũng được sử dụng để phòng ngừa và xử lý các hoạt động giả mạo, lạm dụng, hoặc xâm phạm tài khoản của khách hàng, cũng như giải quyết các vấn đề đặc biệt liên quan đến an ninh thông tin và bảo mật.

Tuân Thủ Pháp Luật: Trong trường hợp có yêu cầu từ phía pháp luật, thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện các biện pháp pháp lý liên quan.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong các mục đích cụ thể và có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất, đồng thời tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

3 .Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi cam kết lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng một cách hiệu quả và hợp pháp. Cụ thể như sau:

Dữ Liệu Cá Nhân Của Khách Hàng: Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng hoặc cho đến khi không còn cần thiết để thực hiện mục đích ban đầu mà nó được thu thập.

Bảo Mật và An Toàn: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng trong suốt quá trình lưu trữ, đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ an toàn và không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ một cách trái phép.

Xóa Dữ Liệu: Trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng khỏi hệ thống của mình theo yêu cầu.

Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật: Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định và yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả quy định về thời gian lưu trữ dữ liệu.

4.Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi cam kết lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng một cách hiệu quả và hợp pháp. Cụ thể như sau:

Dữ Liệu Cá Nhân Của Khách Hàng: Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng hoặc cho đến khi không còn cần thiết để thực hiện mục đích ban đầu mà nó được thu thập.

Bảo Mật và An Toàn: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng trong suốt quá trình lưu trữ, đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ an toàn và không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ một cách trái phép.

Xóa Dữ Liệu: Trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng khỏi hệ thống của mình theo yêu cầu.

Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật: Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định và yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả quy định về thời gian lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi luôn chú trọng đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng việc lưu trữ và xử lý thông tin được thực hiện một cách an toàn và đáng tin cậy.

5.Người hoặc Tổ Chức Tiếp Cận Thông Tin

Chúng tôi cam kết chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp cần thiết và có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng. Cụ thể như sau:

Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ: Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chia sẻ với các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng, vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác. Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

Bên Thứ Ba Thực Hiện Dịch Vụ: Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ các bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp này, bên thứ ba có thể tiếp cận hoặc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi công việc được giao. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân và an ninh thông tin.

Chương Trình Liên Kết và Đồng Thực Hiện: Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ trong các chương trình liên kết, đồng thực hiện hoặc thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại “Xe Máy Tuấn Đạt”. Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân và đảm bảo rằng thông tin chỉ được sử dụng trong phạm vi quy định.

Yêu Cầu Pháp Lý: Trong trường hợp có yêu cầu từ phía pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng khi điều đó được yêu cầu và là cần thiết để tuân thủ các quy trình pháp lý, bảo vệ quyền lợi pháp lý và ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật.

Chuyển Giao Kinh Doanh: Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần của công ty, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chuyển giao cho bên mua hoặc các bên liên quan theo yêu cầu pháp lý và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

6. Phương Thức và Công Cụ để Chỉnh Sửa Dữ Liệu

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các phương thức và công cụ để kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình một cách dễ dàng và thuận tiện. Cụ thể như sau:

Đăng Nhập vào Tài Khoản: Khách hàng có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để kiểm tra và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Chỉnh Sửa Thông Tin: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, khách hàng có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin khác thông qua giao diện của ứng dụng hoặc trang web.

Yêu Cầu Hỗ Trợ: Nếu khách hàng gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc cần hỗ trợ, họ có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua các phương tiện như điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể.

Gửi Yêu Cầu Chỉnh Sửa: Khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình đến bộ phận quản lý thông tin của chúng tôi thông qua email hoặc các phương tiện liên lạc khác. Chúng tôi sẽ xác nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Khiếu Nại và Phản Hồi: Nếu khách hàng phát hiện bất kỳ sai sót nào trong thông tin cá nhân của mình hoặc có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, họ có thể gửi khiếu nại hoặc phản hồi cho bộ phận quản lý thông tin để được giải quyết và xử lý một cách kịp thời và công bằng.

7.  Địa Chỉ và Liên Hệ

Cửa Hàng: Xe Máy Tuấn Đạt

  • Địa chỉ: 431 – 429 Lê Duẩn, P. Eatam, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
  • Hotline: 035 47 99999 ( Hỗ Trợ Bán Hàng )
  • Điện thoại: 0262 3555552 ( Liên Hệ Lấy Giấy Tờ Xe )
  • Hotline : 094 984 6789 ( Hỗ Trợ Bán Hàng )
5/5 (1 Review)